Lập trình C# - Cách Export/Import project template, item template để sử dụng lại.

Hãy tưởng tượng nhé, bạn thiết kế xong các form rất đẹp, hạy một Project hoàn hảo. Bạn muốn tất cả các project sau này, các form sau này bạn có thể sử dụng lại các form đẹp đẽ bạn đã làm hay Clone nguyên Project bạn đã làm chỉ với 1 click. Với Visual Studio điều đó thật đơn giản.

Trong lập trình C#, Visual studio đã cung cấp cho chúng ta công cụ Import/Export template. Bạn có thể Export một Form bất ký thành template và sử dụng lại. Bạn có thể Export bất kỳ Project nào sau đó sử dụng lại như một Project mới hòan toàn.

Trước tiên bạn cần thiết kế toàn bộ các form tiêu chuẩn để re-use va bắt đầu thực hiện các bước sau để export template cho các Project hoặc form mẫu. Lưu ý những form mẫu có sử dụng resource (image) thì nên dùng Local Resource.

B1. File\Export template

B2. Choose template type (Tạo mẫu cho cả Project hoặc 1 form mẫu trong Project)

B3. Input template option (Name, des, Icon, Output Lotion, Auto Import to VS, Open destination file)

B4. Nhấn Finish để Export.

Các template này tự động lưu vào thư mục template. Khi tạo mới Form hoặc Project bạn chỉ cần chọn đúng template và nhập tên mới, bạn sẽ được 1 Project, 1 Form mới giống hệt template của bạn.

Basiap tms wms web 276

Basiap tms wms web 277

Chỉ có vậy thôi nhé, quá dễ bạn nhỉ. Các khó khăn bạn vui lòng để lại tin nhắn phía dưới nhé.

Tham khảo thêm: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/tsyyf0yh.aspx

The new home for Visual Studio documentation is Visual Studio 2017 Documentation on docs.microsoft.com.

The steps in the first procedure of this topic show you how to create an item template by using the Export Template wizard. If your template will consist of multiple files, see How to: Create Multi-file Item Templates.

The wizard does a lot of work for you to create the basic template, but in many cases you will need to manually modify the .vstemplate file after you have exported the template. For example, if you want the item to appear in the Add New Item dialog for a Windows 8.x Store app project, you’ll have to perform a few extra steps. The second procedure in this topic helps you accomplish that task.

To specify that your template should only appear for only certain project sub-types, such as Office, Database or Web, see this section.

In some cases you may want or need to create an item template manually from scratch. The third procedure shows how to do that.

See the Visual Studio Template Schema Reference for information about the elements that can be used in the .vstemplate file.

To add a custom project item template to the Add New Item dialog box

 1. Create or open a project in Visual Studio.
 2. Add an item to the project and modify it if you want to.
 3. Modify the code file to indicate where parameter replacement should take place. For more information, see How to: Substitute Parameters in a Template.
 4. On the File menu, click Export Template.
 5. Click Item Template, select the project that contains the item, and click Next.
 6. Select the item for which you want to create a template, and click Next.
 7. Select the assembly references to include in the template, and click Next.
 8. Type the icon file name, preview image, template name, and template description, and click Finish.

The files for the template are added to a .zip file and copied whatever directory you specify in the dialog. The default location is ..\Users\<username>\Documents\Visual Studio <Version>\My Exported Templates\ folder.

 Warning

In earlier versions of Visual Studio, the default location is ..\Users\<username>\Documents\Visual Studio <Version>\Templates\ItemTemplates.

To enable the item template to be used in a store project

 1. Follow the steps in the procedure above to export an item template.
 2. Extract the .vstemplate file from the .zip file that was copied to the ..\Users\username\Documents\Visual Studio Version\Templates\ItemTemplates\ (or My Exported Templates) folder.
 3. Open the .vstemplate file in Visual Studio.
 4. For a Windows 8.1 store C# project, in the .vstemplate file, add the following XML within the opening and closing <TemplateData> tag: <TemplateGroupID>WinRT-Managed</TemplateGroupID>.

A C++ Windows 8.1 store project uses a value of WinRT-Native-6.3. For Windows 10 and other project types, see TemplateGroupID Element (Visual Studio Templates).

The following example shows the entire contents of a .vstemplate file after the line of XML <TemplateGroupID>WinRT-Managed</TemplateGroupID> has been added to it. This example is specific to C# projects. You can modify the and < TemplateGroupID> elements to specify other language and project types.

XML

<VSTemplate Version="3.0.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/vstemplate/2005" Type="Item"> 

  <TemplateData> 

    <DefaultName>MyItemStoreTemplate.xaml</DefaultName> 

    <Name>MyItemStoreTemplate</Name> 

    <Description>This is an example itemtemplate</Description> 

    <ProjectType>CSharp</ProjectType> 

    <SortOrder>10</SortOrder> 

    <Icon>__TemplateIcon.ico</Icon> 

    <TemplateGroupID>WinRT-Managed</TemplateGroupID> 

  </TemplateData> 

  <TemplateContent> 

    <References /> 

    <ProjectItem SubType="Designer" TargetFileName="$fileinputname$.xaml" ReplaceParameters="true">MyItemTemplate.xaml</ProjectItem> 

    <ProjectItem SubType="Code" TargetFileName="$fileinputname$.xaml.cs" ReplaceParameters="true">MyItemTemplate.xaml.cs</ProjectItem> 

  </TemplateContent> 

</VSTemplate> 

For other possible TemplateGroupID values, see TemplateGroupID Element (Visual Studio Templates)). For the complete .vstemplate reference, see Visual Studio Template Schema Reference

 1. In Visual Studio, save the .vstemplate file and close it.
 2. Copy and paste the .vstemplate file back to the .zip file located in the ..\Users\username\Documents\Visual Studio Version\Templates\ItemTemplates\ folder.

If the Copy File dialog box appears, choose the Copy and Replace option.

You can now add an item based on this template to a Windows 8.x Store project by using the Add New Item dialog box.

For more information about parameter names, see Template Parameters.

To enable templates for specific project sub-types

 1. The development environment enables you to make project items available from the Add Item dialog box for certain projects. Use this procedure to make custom items available for Windows, Web, Office, or database projects.

Locate the ProjectType element in the .vstemplate file for the item template.

Add a ProjectSubType element immediately after the ProjectType element.

 1. Set the text value of the element to one of the following values:
  1. Windows
  2. Office
  3. Database
  4. Web

For example: <ProjectSubType>Database</ProjectSubType>.

The following example shows an item template available for Office projects.

<VSTemplate Version="2.0.0" Type="Item" Version="2.0.0"> 

    <TemplateData> 

        <Name>Class</Name> 

        <Description>An empty class file</Description> 

        <Icon>Class.ico</Icon> 

        <ProjectType>CSharp</ProjectType> 

        <ProjectSubType>Office</ProjectSubType> 

        <DefaultName>Class.cs</DefaultName> 

    </TemplateData> 

    <TemplateContent> 

        <ProjectItem>Class1.cs</ProjectItem> 

    </TemplateContent> 

</VSTemplate> 

To manually create an item template without using the Export Template wizard

 1. Create a project and project item.
 2. Modify the project item until it is ready to be saved as a template.
 3. As appropriate, modify the code file to indicate where parameter replacement should occur. For more information about parameter replacement, see How to: Substitute Parameters in a Template.
 4. Create an XML file and save it by using a .vstemplate file name extension, in the same directory as your new item template.
 5. Author the .vstemplate XML file to provide item template metadata. For more information, see Visual Studio Template Schema Reference and the example in the previous section.
 6. Save the .vstemplate file and close it.
 7. In Windows Explorer, select the files you want to include in your template, right-click the selection, click Send To, and then click Compressed (zipped) Folder. The files that you selected are compressed into a .zip file.
 8. Copy the .zip file and paste it in the user item template location. In Visual Studio 2015, the default directory is ..\Users\<username>\Documents\Visual Studio 2015\Templates\ItemTemplates\. For more information, see How to: Locate and Organize Project and Item Templates.

Một phút quảng cáo bắt đầu....

BASIAP - CÔNG NGHỆ TỐI ƯU.

Chuyên phát triển và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực logistics xuất nhập khẩu, kho bãi, vận tải.

Các lĩnh vực phần mềm:

- Phần mềm quản lý kho dịch vụ.

- Phần mềm quản lý dịch vụ vận tải.

- Phần mềm quản lý xuất nhập khẩu.

- Các hệ thống phần mềm quản lý chuyên biệt theo yêu cầu.

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI BASIAP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỐI ƯU HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN.

Website: basiap.com | Hotline: 0764758686 | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.