20 Giờ Đầu Tiên để học bất cứ điều gì: Josh Kaufman (TED)

Josh Kaufman chia sẻ làm sao việc có con gái đầu lòng đã truyền cảm hứng cho anh có thể tiếp cận việc học hỏi theo một cách hoàn toàn mới mẻ.
4 SIMPLE METHODS
1. 9:47 Deconstruct the skill
2. 10:30 Learn enough to self-correct
3. 11:19 Remove practice barriers
4. 11:46 Practice atleast 20 hours
 
1. Deconstruct the skill. Decide what you exactly want to do with skill and break the skill, practice the most important skills.
(Giải mã kỹ năng: quyết định kỹ năng chính xác mình cần là gì và phá vỡ (học) nó, thục hành những kỹ năng quan trọng nhất.
2. Learn enough to correct yourself. Practice just enough to notice when you do mistakes and get on the right path.
(Học đủ để sửa mình. Thực hành vừa đủ để nhận thấy khi bạn mắc lỗi và đi đúng đường.)
3. Remove the distractions. Disable notifications and remove all the distractions.
(Loại bỏ những phiền nhiễu. Tắt thông báo và loại bỏ tất cả những thứ gây phiền nhiễu.)
4. Practice at least 20 hours. Try to do 20 hours of deliberate practice. Stick with it no matter what.
(Thực hành ít nhất 20 giờ. Cố gắng làm 20 giờ theo cách có chủ đích. Cắm mặt với nó và không để ý vấn đề gì khác.)
Additional:- The major barrier to skill acquisition isn't an intellectual one, but it's emotional.
(Rào cản lớn đối với việc đạt được kỹ năng không phải là trí tuệ mà là cảm xúc.)